Reklamační řád

Záruční lhůta

Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. V ostatních případech je na zboží kupujícímu poskytována záruční lhůta 24 měsíců.

U kosmetických produktů je datum minimální trvanlivosti uvedeno slovy: „Spotřebujte nejlépe do: ...“.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích datum minimální trvanlivosti nemusí být uvedeno na obalu výrobku, jehož minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků je použit symbol otevřené nádobky na krém, uvnitř kterého je údaj o době, po kterou lze přípravek po otevření používat.
Např.je-li v symbolu otevřené nádobky uvedeno: 12M, znamená to, že krém je nutné spotřebovat do 12ti měsíců od jeho otevření.

nadobka.jpg

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.
V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci.

 

Uplatnění reklamace

V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.
Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady, pokud byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo vyšší mocí (např. živelné události).

Reklamaci uplatní kupující u prodávajícího e-mailem na adrese: info@cosmeticanatura.cz a reklamované zboží následně zašle na adresu prodávajícího společně s kopií dokladu o koupi – daňového dokladu – faktury a průvodního dopisu se stručným popisem vady.

Adresa pro uplatnění reklamace je:

Cosmetica Natura, s.r.o.
Linhartova 1288/12, 150 00 Praha 5

Kontakt pro uplatnění reklamace:

E-mail: info@cosmeticanatura.cz

Telefonní číslo na informace o uplatnění reklamací: +420-777 557 975

O přijetí reklamovaného zboží bude prodávající informovat kupujícího do 3 pracovních dní od převzetí zboží do reklamačního řízení emailem na jeho elektronickou adresu.

 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat návod k použití zboží (není-li přiložen, je možné se s ním seznámit na webovém rozhraní obchodu prodávajícího, v popisu daného zboží v sekci: „Použití“) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití, se záruka nevztahuje.

 

Vyřízení reklamace

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu zboží za nové, nebo na vrácení peněz,. Výběr mezi výměnou věci a vrácením peněz je na volbě kupujícího.

Cílem obchodu Cosmetica Natura je vyřídit reklamaci ke spokojenosti kupujícího.